Vooraf

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die Leerfix maakt met de Gebruikers van haar website. De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van zowel Leerfix als Gebruikers. Hiermee hopen we misverstanden te voorkomen. Mocht je de tekst niet duidelijk vinden dan horen we dat natuurlijk graag via Contact.

Definities

 • Leerfix: De website Leerfix.nl, een platform voor zelfontplooiing via het werken aan studievaardigheden. Deze wordt wettelijk vertegenwoordigd door Slim Leren Werkt, een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK door Wouter Nijhof. Wouter Nijhof is de eigenaar van Slim Leren Werkt en leerfix.nl. De contactgegevens vind je onderaan elke webpagina.
 • Aanbieder: De aanbieder van de producten op de website van Leerfix. Dit is in de meeste gevallen Leerfix zelf. De mogelijkheid wordt opengehouden dat ook andere aanbieders producten zullen leveren. Als een product van een andere aanbieder is, wordt dat bij het product aangegeven.
 • Gebruiker: Geregistreerde gebruiker van Leerfix. Dit is een deelnemer met een persoonlijk account op het platform Leerfix.nl. Op deze website wordt Gebruiker aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.
 • Account: De inschrijving van Gebruiker bij Leerfix, op te starten door middel van een gebruikersnaam, een wachtwoord, en enkele andere gegevens. Zie ook de Privacy verklaring.

Afspraken

 • Producten: Een fysiek of digitaal product zoals dat door Aanbieder aan Gebruiker wordt geleverd. Een product kan een tastbaar goed zijn, maar ook een dienst.
 • Modulen: De online vorm waarin Producten beschikbaar zijn voor Gebruiker zodra deze het verschuldigde bedrag via een lidmaatschap of via de aanschaf van Leerfix-coins heeft betaald.
 • Leerfix-coins: Leerfix-coins zijn virtuele betalingseenheden die alleen kunnen worden gebruikt via het platform Leerfix.nl. Daarmee verkrijgt Gebruiker toegang op gewone Modulen en stappenplannen. Nadat de Coins zijn aangeschaft of gekregen blijven ze geldig zolang Leerfix bestaat.
 • Cookies: Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website naar je computer worden gestuurd. De website van Leerfix gebruikt, net bijna alle websites, cookies.

Aanbod

 1. Aanbieder biedt Modules voor zelfontplooiing aan. Als Gebruiker ben je zelf verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Modules. Leerfix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.
 2. Leerfix heeft het recht om op elk moment de aard en de inhoud van de website, producten en diensten te wijzigen zonder dat aan jou als Gebruiker te hoeven melden.
 3. Leerfix is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen tijdens het gebruik van Modules en/of tijdens betalingen via de bank bij het kopen van MooierMens-coins.
 4. Leerfix spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Leerfix streeft wel naar juistheid door zich te baseren op de sociaal wetenschappelijke stand van zaken. Zie ook Wetenschappelijke basis.
 5. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leerfix geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 6. Leerfix.nl kan worden bezocht en gebruikt via elke gangbare computer, smartphone of tablet die kan omgaan met WordPress. Je bezoekt de website via een gangbare browser als Safari, Chrome of Firefox. De website is beveiligd volgens SSL protocol. Daarbij worden gegevens tussen Gebruiker (bezoekers) en server (de site) versleuteld verstuurd. Dit zie je in iedere browser aan het groene slotje voor het webadres.

Normaal gebruik

 1. De aangeboden Modules zijn alleen voor persoonlijk gebruik van Gebruiker.
 2. Het copyright en intellectuele eigendom van Leerfix is van Wouter Nijhof, behalve als er iets anders bij een bepaald onderdeel staat. Het gebruiken (exploitatie) van de inhoud van Leerfix.nl in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is gemaakt met Wouter Nijhof.
 3. Leerfix gaat uit van normaal persoonlijk gebruik van de Modules. Als Leerfix buitensporig gebruik of misbruik signaleert, bijvoorbeeld niet-logische hoeveelheden of combinaties van producten, kan Leerfix deze Gebruiker direct blokkeren en afwijzen als Gebruiker, of andere passende maatregelen nemen. Leerfix zal de Gebruiker hierover informeren.
 4. Een account is strikt persoonlijk, gekoppeld aan jou als Gebruiker en niet overdraagbaar. Je moet het aan jou gegeven wachtwoord vertrouwelijk en met zorg behandelen. Ook moet je redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van jouw wachtwoord.
 5. Je moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een ander van jouw wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan Leerfix. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Leerfix van deze melding ben je aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw wachtwoord en/of account. Als Leerfix vaststelt of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van jouw wachtwoord en/of de account, heeft Leerfix het recht jouw account onmiddellijk te blokkeren. Eventuele schade die Leerfix leidt door misbruik van een account wordt op de Gebruiker verhaald, zonder dat Leerfix aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.
 6. Mocht je je account willen beƫindigen geef dat dan door via Contact, dan verwijderen we je profiel binnen 3 werkdagen. Zie meer informatie bij Privacy verklaring. Aangeschafte of verkregen Leerfix-coins kunnen niet in geld geretourneerd worden. Je kunt ze wel schenken aan een ander.

Ethiek

 1. Leerfix volgt uiteraard Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
 2. We verwachten van alle Gebruikers dat op de website taal wordt gebruikt die past bij het karakter van Leerfix. Daarom laten we onethisch, kwetsend, onheus of onaardig gedrag (pesten, schelden, beledigen, discrimineren enzovoorts) niet toe. Dit wordt beoordeeld door Leerfix. Een Gebruiker die zich hierin vergist heeft, krijgt de kans het taalgebruik aan te passen. Bij aanhoudend onethisch taalgebruik wordt Gebruiker de toegang geweigerd tot Leerfix.nl. Coins in het bezit van deze Gebruiker komen te vervallen.
 3. Leerfix doet haar best alle Gebruikers met respect te behandelen. Mocht je het gevoel hebben niet respectvol benaderd te zijn, laat dat dan direct aan ons weten via Contact. Wij doen dan onze uiterste best hier snel op te reageren en de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.
 4. Privacy is natuurlijk een belangrijk punt bij het ethisch handelen. In de Privacy verklaring beschrijven we hoe met jouw gegevens omgaan.

Klachten en geschillen

 1. We hopen het niet, maar het kan gebeuren dat je klachten hebt over het presteren van Leerfix. Vertel het ons via Contact en we gaan onze uiterste best doen om deze klachten voor je op te lossen.
 2. We hopen al helemaal niet dat er een geschil ontstaat. Bij deze spreken we af dat beide partijen (Gebruiker en Leerfix) pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg bij te leggen.
 3. Mocht het dan alsnog uit de hand lopen: op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Deel via

Inloggen